Producten & Diensten

Matched care

Totaalaanpak gericht op de lange termijn.

Shared Ambition biedt oplossingen voor drie doelgroepen:

  • @Work – voor medewerkers die aan het werk zijn en mentaal gezond willen blijven
  • @Risk – voor medewerkers die een risico lopen om uit te vallen
  • @Home – voor medewerkers die gedeeltelijk of geheel verzuimen

In samenwerking met werkgevers willen we het zwaartepunt van de aanpak van psychologische zorg verleggen: van curatief (begeleiding van verzuimende medewerkers) naar preventief (begeleiding van medewerkers die een risico lopen). Dit bereiken we door vroegtijdige interventies: eenvoudig toegankelijk en beperkt waar mogelijk, stevig als het nodig is. Per saldo betekent dit dat de mix van interventies lichter is en de kosten lager zijn.

Matched Care volgens Shared Ambition

Productoverzicht

Minday (@Work)

Minday is een mindfulness-programma dat de gebruiker volgt op het moment dat het uitkomt. In acht weken, in (minimaal) 10-15 minuten per dag ontwikkelt de gebruiker mindfulness-vaardigheden. Een combinatie van persoonlijke begeleiding door een coach en de Minday app helpen om de aandacht te richten en bewuste keuzes te maken ten aanzien van werk en privé. Hierdoor wordt effectiever gewerkt en minder stress ervaren.
De Minday app voor telefoon of tablet is te downloaden in de appstore (Apple) of Playstore (Android). Minday kan ook in combinatie met een ander begeleidingstraject worden geboden.

Wat maakt Minday uniek?

• Volwaardig programma van acht weken
• Blended aanbod: persoonlijk contact en online-training
• Tijd-, plaats- en device-onafhankelijk

Psycho educatie (groep) (@Work)

Psycho-educatieve training voor leidinggevenden

In de psycho educatieve training leren leidinggevenden vaardigheden te versterken om stresssignalen te herkennen en een goed gesprek met de medewerker aan te gaan. Het programma is praktijkgericht en biedt een combinatie van kennisoverdracht, interactie en individuele uitdaging. Deze training kan worden uitgebreid met (maatwerk) intervisie.

Psycho-educatieve training voor medewerkers

Onze psycho-educatieve training voor medewerkers heeft als doel om de balans te herstellen, de weerbaarheid en veerkracht te laten toenemen en vaardigheden te versterken. Het programma is praktijkgericht en biedt een combinatie van kennisoverdracht, interactie en individuele uitdaging. Deze training kan worden uitgebreid met HeyCoach.

Wat maakt Psycho-educatie uniek?

• Maatwerk op basis van klantvraag
• Praktijkgericht
• Uitbreiding met bijvoorbeeld intervisie of HeyCoach mogelijk

Your Vitality Score (@Work)

Your Vitality Score is een compacte online-applicatie met vragenlijst en online individuele rapportage. Your Vitality Score is gericht op het detecteren van risico’s en het vaststellen van het niveau van psychologisch welzijn. Deelnemers ontvangen een gericht advies. Het biedt organisaties concrete inzichten in de (im)materiële effecten van HR en gezondheidsbeleid. Deze inzichten vormen de basis voor beleidsontwikkeling en concrete vervolgacties.

Wat maakt Your Vitality Score uniek?

• Alle thema’s rondom duurzame inzetbaarheid komen aan bod
• Laagdrempelig
• Adaptief*
• Direct resultaat d.m.v. ‘stoplicht-model’ (groen-oranje-rood)
• Geanonimiseerde management-rapportage
• De privacy is gegarandeerd conform ISO 27001 en TLS. De data is opgeslagen in een beveiligd Nederlands datacentrum

*Op basis van de genoteerde antwoorden in de vragenlijst genereert de vragenlijst relevante vervolgvragen

Loopbaanonderzoek (@Work / @Risk)

Het loopbaanmotivatie onderzoek is geschikt voor mensen die met loopbaanvragen bezig zijn. Er wordt een antwoord gezocht op vragen als: Wat kan ik en wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn eigenschappen? Loopbaanonderzoek kan ook ingezet worden voor medewerkers van wie de functie verandert / vervalt, of voor hen die door psychische of fysieke beperking hun huidige functie niet meer kunnen of mogen vervullen. Shared Ambition biedt een psychometrisch onderzoek naar capaciteiten, leervermogen, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, (beroeps)interesses en competenties. Het face-to-face deel van het onderzoek duurt anderhalf uur en kan plaats vinden op locatie. Het online-deel vraagt ca. 3 uur en kan ook thuis worden gedaan.

Wat maakt Loopbaanonderzoek uniek?

• Psychometrisch onderzoek – intake en 3 uur online
• Adviesgesprek op basis van rapport van 1,5 uur door AO-psycholoog.
• Op locatie van werkgever uit te voeren. Geen reistijd medewerker.
• Ook voor medewerkers wiens functie verandert/vervalt, al dan niet door psychische of fysieke beperkingen.

What's Next (@Work / @Risk)

Het intensieve loopbaan-heroriëntatieprogramma is gebaseerd op het ‘On Track’-programma: verleden (inzicht), heden (acceptatie) en toekomst (sturing). Het programma duurt drie keer drie uur en omvat de thema’s: drijfveren, mogelijkheden in werk, keuzes maken en een planning maken. Het programma wordt afgerond met een eindgesprek.

What’s Next kan het vertrekpunt van een outplacement of een tweede spoor programma zijn. In die situatie starten we met verwerking en acceptatie van de situatie. Daarmee is de cliënt ‘arbeidsmarkt-klaar’. De doorlooptijd is ca. anderhalve maand.

Wat maakt What’s next uniek?

• Korte doorlooptijd (1-1,5 maand), intensieve interventie.
• Ook inzetbaar als vertrekpunt van outplacement of tweede spoor programma.
• Eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken.

Dare to Act (@Work / @Risk /@Home)

Het Dare to Act-programma is een intensief ontwikkeltraject in groepsvorm waarin cliënten worden uitgedaagd om regie te nemen en knopen door te hakken. Vanaf het allereerste moment stappen zij in een groeiproces en nemen zichzelf grondig onder de loep. In een periode van zes maanden worden vastgeroeste patronen doorbroken en wordt de omslag gemaakt van overleven naar leven. Het resultaat is meer focus, meer energie, meer (innerlijke) vrijheid/bewegingsruimte en … een plan voor de toekomst dat wordt gedeeld met de omgeving.

Wat maakt Dare to Act uniek?

• Intensief persoonlijk ontwikkeltraject
• Groepsdynamiek versnelt en verleidt tot keuzes
• Ook individuele begeleiding door psycholoog
• Afsluiting door viering persoonlijk plan
• Relatief lage kostprijs

Heycoach (@Work / @Risk)

HeyCoach is een afgeschermde e-health applicatie. HeyCoach kan worden ingezet door cliënten die behoefte hebben om met een coach gebeurtenissen of lastige omstandigheden in hun werk- of privé-situatie op een rijtje te zetten. De gespreksonderwerpen zijn divers.
De gecertificeerde coaches zijn tevens Arbeid- en Organisatiepsycholoog. Wanneer tijdens de coaching blijkt dat er ‘meer’ aan de hand is grijpen we in door gericht te verwijzen.

HeyCoach is er op alle werkdagen van 9:00-21:00 uur. De maximale contacttijd is drie uur: deze uren kunnen naar wens ingezet worden. HeyCoach is toegankelijk met ieder device. De privacy is gegarandeerd conform ISO 27001 (Internationale informatieveiligheidsnorm) en NEN 7510 (Nederlandse norm van gezondheidszorg).

Wat maakt HeyCoach uniek?

• Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Turks.
• Laagdrempelig: direct contact zonder tussenkomst van anderen.
• Na aanmelding op de webpagina > binnen vier uur telefonisch contact.
• Op werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur.
• Geen verslagen of rapportage. Wel een vragenlijst met kenmerken en evaluatie van effecten.

Lees hier meer over Heycoach!

Coach op locatie (@Work / @Risk /@Home)

Coach op locatie is een in-company aanbod. Het doel is het voorkomen van uitval en het versterken van veerkracht en inzetbaarheid medewerkers. Na intake van een uur volgen twee sessies van 60 minuten. Dit spreekuur is vrij toegankelijk en zonder tussenkomst van HRM, leidinggevende of bedrijfsarts.

Wat maakt Coach op Locatie uniek?

• In-company
• Vrij toegankelijk, zonder tussenkomst van leidinggevende, HR en/of bedrijfsarts.
• Directe afstemming met andere disciplines zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts of leidinggevende.

In Balance (+), coaching (@Work /@Risk)

In Balance is dé preventieve interventie van Shared Ambition. Deze interventie is bij uitstek geschikt voor situaties waarin psychologische coaching gewenst is. Het primaire doel van In Balance is behoud van arbeidsgeschiktheid en klachtenreductie bij relatief milde psychische klachten zoals: lichte overbelastingklachten, rouwverwerking of enkelvoudige traumabehandeling. De behandeling bestaat uit zes begeleidingsuren.

Wat maakt In Balance uniek?

• Korte doorlooptijd van (6 -10 weken)
• Focus op werkbehoud
• Laagdrempelig, preventief
• Ruimte voor maatwerk

Psychologisch onderzoek

Telescreen

Een TeleScreen onderzoek bestaat uit een online-instrument waarbij – afhankelijk van het klachtenbeeld- diepere vragenlijsten worden gegenereerd. De resultaten worden door een GZ-psycholoog beoordeeld na een telefonisch consult met de cliënt. Het eindresultaat is een helder behandeladvies.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek verschaft informatie over hoe snel iemand angstig en gespannen raakt, hoezeer iemand introvert/extravert is, hoeveel frustratie iemand kan tolereren en in welke mate iemand zelf verantwoordelijkheid ervaart voor zijn problemen. Dit onderzoek kan gebruikt worden ter ondersteuning van lopende trajecten.

Onderzoek psychische belastbaarheid

Een psychisch-belastbaarheidsonderzoek wordt ingezet om inzicht te verkrijgen in de psychische beperkingen. Daarmee kan de psychische belastbaarheid bepaald worden. Dit onderzoek leidt tot een advisering m.b.t. arbeidsmogelijkheden: terugkeer in eigen of andere functie binnen (eerste spoor) of andere functie buiten de organisatie (tweede spoor).

Vital Mind (+) (@Risk /@Home)

Vital Mind is er voor cliënten die recent zijn uitgevallen in hun werk of nog gedeeltelijk werken, met enkelvoudige psychische klachten. Het ‘supportsysteem’ op het werk is gunstig. Vital Mind leent zich uitstekend voor begeleiding van mensen met spannings-, angst- of depressieve klachten maar ook voor ondersteuning bij een instabiele thuissituatie. Het traject bestaat uit zes sessies van anderhalf uur.

In de meeste situaties wordt een cognitief gedragstherapeutische aanpak gehanteerd in combinatie met mindfulness of oplossingsgerichte aanpak. Het behandeltraject wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de ernst en de duur van de problematiek.

Wat maakt Vital Mind uniek?

• Korte doorlooptijd (6-12 weken)
• Focus op werkhervatting
• Persoonlijke maatwerkaanpak

On Track (+) (@Risk /@Home)

Het On Track-programma is geschikt voor cliënten met (dreigend) complex verzuim in hun werk, met een negatieve herstelprognose en een ongunstig supportsysteem op het werk. On Track onderscheidt zich door een korte doorlooptijd en intensieve werksessies van drie tot vier uur. Via verleden en heden krijgt men inzicht in wat men nu moet veranderen. Door middel van inzichten in eigen overtuigingen en het eigen aandeel in de problematiek werken we naar een oplossing voor de lange termijn.

Er wordt gewerkt met een individueel samengesteld pakket huiswerkopdrachten met de volgende onderdelen:
– Psycho-educatie
– Huiswerkopdrachten
– Vragenlijsten
– Achtergrondinformatie

Onderdeel van On Track is het drie-gesprek: een praktisch en inzicht gevend gesprek van één tot anderhalf uur tussen cliënt, leidinggevende en psycholoog. In dit gesprek wordt ook het werkhervattingsplan besproken.
Na het eindgesprek wordt de cliënt op verzoek nog begeleid naar volledige arbeidshervatting (nazorg).

Wat maakt On Track uniek?

• 95% van de cliënten is binnen drie maanden na afronding van de interventie weer volledig aan het werk.
• Gemiddelde duur traject (2016): acht weken, gerekend vanaf aanmelding
• Intensief: drie dagdelen

Vital Energy (+) (@Risk /@Home)

Vital Energy is gericht op cliënten die overspannen zijn én veel fysieke klachten (lichamelijke uitputting) ervaren. Voor deze cliënten is het van belang dat mentaal en fysiek herstel hand in hand gaan. Met behulp van een innovatief meetinstrument van TNO wordt zowel het mentale als fysieke herstel objectief vastgesteld. Hiermee onderbouwen wij een verantwoord tempo in werkhervatting van deze doelgroep. De basis voor dit programma vormt On Track, maar in een lager tempo zodat meer rekening gehouden wordt met de fysieke belastbaarheid. Parallel wordt gewerkt aan herstel van de fysieke belasting met een trainings- en begeleidingsprogramma op maat.

Wat maakt Vital Energy uniek?

• Maatwerk
• Multidisciplinaire aanpak (psycholoog/fysiotherapeut en/of personal trainer)
• Effectmeting met behulp van innovatief TNO meet instrument
• Kosteneffectief alternatief voor arbeidsrevalidatie door een snellere volledige werkhervatting bij fysieke uitputting

Driegesprek

Tijdens een driegesprek bespreken cliënt en psycholoog met de leidinggevende de leerpunten en het werkhervattingsplan. Dit plan is tijdens de interventie door de medewerker (onder begeleiding van de bedrijfspsycholoog) opgesteld. Afspraken voor de re-integratie of werkhervatting worden tijdens dit gesprek gemaakt.
Het driegesprek is standaard onderdeel van On Track en Vital Energy. Bij Vital Mind en In Balance is het driegesprek niet standaard, maar is het mogelijk om het als extra optie toe te voegen.

Wat maakt het Driegesprek uniek?

• Een praktisch en inzicht gevend gesprek van anderhalf uur tussen cliënt, leidinggevende en psycholoog.
• Uitwerking van het MOSA plan (werkhervattingsplan)
• De mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken.

Intake

Aan een begeleidingsprogramma gaat een intake vooraf. De intake gebruiken we om een goed beeld van het klachtenbeeld van de cliënt te krijgen. Ook onderzoeken we het supportsysteem rondom werk en sluiten we eventuele ingrijpende, complexe psychische aandoeningen uit. De intake is ook een kennismaking.

De aanpak

Stap 1 – Telefonisch voorgesprek met de verwijzer(s).
Stap 2 – Face-to-face gesprek met de cliënt.
Stap 3 – Psychologische screening op BG- GGZ/GG-GGZ-criteria.
Stap 4 – Na de intake ontvangt de cliënt een rapportage met een verslag van de huidige situatie.
Stap 5 – Werkgever en verwijzer ontvangen het begeleidingsadvies.
Stap 6 – Shared Ambition zoekt uit welk begeleidingsprogramma het beste past.
Stap 7 – De verwijzer ontvangt een onderbouwing voor de keuze van de interventie.

Plus module (optioneel)

Soms hebben medewerkers extra training of handvatten nodig op specifieke thema´s om succesvol te reïntegreren of hun werk in de toekomst beter aan te kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: assertiviteit, focussen, loopbaanexploratie en extra ondersteuning bij werkhervatting.

Assertiviteit

… is een vaardigheid die in de praktijk vaak om extra oefening en aandacht vraagt. De medewerker leert zijn wensen en grenzen op een effectieve manier aan te geven. Dit moet uiteraard in de praktijk ervaren worden.

Focussen

… is een vaardigheid die helpt om de aandacht te richten op zaken waar je werkelijk invloed op hebt. Zo voorkom je dat ‘ruis’ het werk verstoort. Een praktische individuele training met onze Minday-app voor Mindfullness helpt daarbij.

Loopbaanexploratie

… helpt om persoonlijke kwaliteiten te ontdekken, te weten waar je interesses en behoeftes liggen en deze af te zetten tegen wat je nu doet. Dit schept duidelijkheid voor mensen die twijfelen over hun loopbaan(-keuzes) en opnieuw hun koers moeten bepalen.

Extra ondersteuning bij werkhervatting

… is soms wenselijk omdat werkhervatting veel aandacht en energie vraagt. De inzichten die zijn opgedaan worden verder praktisch vertaald en geïmplementeerd. Barrières worden één voor één overwonnen.

ZzpCoach

Voor ZZP’ers heeft Shared Ambition ZzpCoach: een online ervaren coach met wie je kunt mailen, (video)chatten of bellen.

Lees meer over ZzpCoach

Particulier / Basis Geestelijke Gezondheidszorg (B-GGZ)

Ook als je niet in dienst bent bij een werkgever, kun je bij Shared Ambition terecht. Wil je meer weten of je aanmelden, ga dan naar de pagina ‘Particulier’.

Particulier

Stel je vraag

Kelly Makkink - Shared Ambition

Neem contact op met het secretariaat van Shared Ambition

info@sharedambition.com
033 433 7010

Contactformulier