Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Sue der Kinderen (Senior-consultant en psycholoog bij Shared Ambition en Promovendus aan de VU School of Business Economics)
Dit artikel is geschreven in het kader van de Week van het Werkgeluk 2022.

Read the English version

Wist je dat wanneer we mensen vragen om op te schrijven hoe ze weten dat ze een goed of waardevol leven leiden, hun antwoord zelden te maken heeft met ‘zich goed voelen’ of gelukkig zijn, maar meestal meer met ‘goed doen’? Zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden of een bijdrage leveren op een zinvolle manier.  Dit onderscheid tussen hedonisch geluk (als genot) en eudaimonisch geluk (het nastreven van waardevolle doelen of het doen van de juiste dingen), heeft zijn wortels in de filosofie van Aristoteles. Heb je ooit overwogen of je beide hedonische en eudaimonische routes naar welzijn en geluk nastreeft op het werk?

Beide wegen blijken belangrijk te zijn en op verschillende manieren bij te dragen aan ons algehele floreren op het werk. Wanneer we ons gelukkig voelen, zijn we geneigd meer open te staan voor nieuwe dingen, plezier, energie en tevredenheid te ervaren. Deze positieve emoties beïnvloeden onze energie en motivatie, maar ze zijn ook moeilijk bewust te veranderen of te beïnvloeden voor langere periodes van tijd. Dit wordt de ‘hedonische tredmolen’ genoemd en betekent dat de oorzaken van ons geluk variëren van dag tot dag en dat we misschien voortdurend ‘shots’ van geluk nodig hebben om het op de lange termijn vol te houden. Denk maar aan wanneer je een compliment krijgt: je kunt je dan echt gelukkig voelen met jezelf, maar vaak verdwijnt het plezier wanneer je verder gaat met de volgende taak of uitdaging.

Aan de andere kant, wanneer we dingen doen die ons betekenis geven of ons in staat stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen op een waardevolle manier, voelen we niet altijd onmiddellijk plezier. In plaats daarvan ervaren we ‘eudaimonia’ – de ervaring van betekenis, groei en zinvolle bijdrage aan iets buiten jezelf. In tegenstelling tot hedonisch geluk is eudaimonia niet iets dat je ‘hebt’, maar iets dat wordt gerealiseerd door gewoonten en handelingen. Het komt langzamer op en moet het gecultiveerd worden om in de loop van de tijd te groeien. Het kan gaan om dingen die uitdagend maar de moeite waard zijn, zoals het leren van een nieuwe vaardigheid. Die kan in het begin frustrerend zijn, maar na verloop van tijd leidt tot beter functioneren en bijdraagt aan bloei op een duurzame manier.

Je vraagt je misschien af – hoe ‘doen’ we eudaimonia op het werk? Bij Shared Ambition stellen we onszelf deze vraag regelmatig. In feite is dat wat we uiteindelijk onderzoeken met onze cliënten: in tijden van crisis, wanneer zij geconfronteerd worden met de uitdaging van verandering of wanneer zij uitputting of desillusie ervaren. Waarom doe je wat je doet? Welke bijdrage wil je leveren? Welk waardevol doel geeft jou energie?

De vraag wordt: wat zouden we méér moeten doen op het werk? En, welke contextuele factoren (d.w.z. mensen en factoren in onze werkcontext) zouden ons ondersteunen om meer van deze eudaimonische gedragingen te doen? Ons onderzoek kwam tot 3 belangrijke eudaimonische gedragingen:
1. Betekenisvolle doelen nastreven
2. Persoonlijk groeigedrag
3. Positief relatiegedrag

Toen we mensen vroegen hoe ze meer van deze dingen op het werk deden, gaven ze voorbeelden voor ‘Purpose’ (doelgerichtheid), waaronder het gebruiken van hun sterke punten. Ze deden aan persoonlijke groei door rollen te combineren, opleidingen of trainingen te volgen, uitdagingen aan te gaan en bewust uit een sleur te komen. Om positieve relaties te cultiveren zochten ze authentieke verbinding met anderen, probeerden ze grenzen te verleggen en investeerden ze tijd in collega’s.
Toen we dit in een organisatie onderzochten, ontdekten we dat meer van deze gedragingen bijdragen aan ons gevoel erbij te horen, ons psychologisch functioneren en, tot op zekere hoogte, ook ons hedonisch welzijn op het werk.

Het blijkt dat werk rijk is aan mogelijkheden om eudaimonia te bereiken, op zowel grote als kleine manieren.

Dus hoe ben JIJ van plan om dit jaar geluk op het werk te bereiken?

English version

Doing good to feel good – eudaimonic routes to flourishing

Did you know that when we ask people to write down how they know they live a good or worthwhile life, their answer seldom has to do with “feeling good” or being happy, but usually more to do with “doing good”, like spending time with family and friends or contributing in a meaningful way?  This distinction between hedonic happiness, as pleasure, and eudaimonic happiness, as pursuing worthwhile goals or doing the right things, has its roots in the philosophy of Aristotle. Have you ever considered whether you pursue both of these hedonic and eudaimonic routes to well-being and happiness at work?

Both of these pathways have shown to be important and to contribute in different ways to our overall flourishing at work. When feel happy we tend to be more open to new things, to experience enjoyment, energy and satisfaction. These positive emotions influence our energy and motivation, however they’re also hard to consciously change or influence for extended periods of time. Referred to as the “hedonic treadmill”, this means that the causes of our happiness vary from day to day and we may need continuous “shots” of happiness to sustain it on the long-term. Think of when you get a compliment, you may feel really happy with yourself, but often the pleasure dissipates when you move on with the next task or challenge.

On the other hand, when we’re doing things that give us meaning or allow us to build new skills and contribute in a worthwhile way, we don’t always feel immediate pleasure, instead we “eudaimonia” – the experience of meaning, growth and meaningful contribution to something beyond yourself. Unlike hedonic happiness, eudaimonia is not something you “have”, but is realised through habits and actions, emerge more slowly and has to be cultivated to grow over time. It can involve things that are challenging, but worthwhile, like learning a new skill which in the beginning can be frustrating but over time leads better functioning and contributes to your flourishing in a sustainable way.

You may be wondering – how do we “do” eudaimonia at work? At Shared Ambition we regularly ask ourselves this question. In fact, for many of our clients, it is in times of crisis, when faced with the challenge of change or experiencing exhaustion or disillusionment, this is what we end up exploring. Why do you do what you do? What contribution do you want to make? What worthwhile goal gives you energy?

The question becomes – what should we be doing more of at work? And, which contextual factors (i.e. people and factors in our work context) would support us in doing more of these eudaimonic behaviors?  Our research came up with 3 key eudaimonic behaviors:

  1. Pursuit of purpose behaviors
  2. Personal growth behaviors
  3. Positive relationship behaviors

When we asked people how they did more of these at work they gave examples for Purpose which included using their strengths; working towards a goal with others or working on something that’s more than just an automatic task. They “did” personal growth by combining roles, following education or training, taking on challenges and consciously getting out of a rut. To cultivate positive relationships they sought authentic connection with others, tried to lower boundaries and invested time in colleagues. When we researched this in an organization we discovered that doing more of these behaviors contribute to our sense of social belonging, our psychological functioning and, to some degree, also our hedonic well-being at work.

It turns out that work is rich with opportunities to achieve eudaimonia, in both big and small ways, So how do YOU plan to achieve happiness at work this year?

Ga naar de inhoud